Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2019 van Kenneth Smit gedeponeerd door Rotate B.V. gevestigd te Eindhoven. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17071065.

1. Definities

Rotate B.V. exploiteert een professionele organisatie van samenwerkende zelfstandige trainers die ieder voor zich, zich tevens bedienen van de handelsnaam Kenneth Smit (hierna aangeduid als KS). Voorts biedt KS (abonnementen aan op) diensten via een online omgeving (al dan niet in combinatie met trainingen) (hierna aangeduid als Online Dienst) en de mogelijkheid voor zakelijke klanten tot het online boeken van open trainingen. In deze algemene voorwaarden wordt onder KS de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van trainingen (hieronder tevens begrepen: cursussen en coaching) en/of het verlenen van toegang tot de Online Dienst.
De opdrachtgever is eenieder die met KS een overeenkomst aangaat tot het geven van trainingen, het verlenen van andere diensten of het afnemen van (een abonnement op) de Online Dienst(en).
De deelnemer is eenieder die op basis van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en KS enige training van KS volgt of gebruik maakt van de Online Dienst.
Een bedrijfstraining is een training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt.
Een open training is een training waarvoor eenieder kan inschrijven, uiteraard totdat het door KS te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.
De Online Dienst is de digitale omgeving waarin onder andere metingen van prestaties kunnen worden verricht, pushberichten kunnen worden gestuurd ter verbetering van die prestaties, adviezen worden verstrekt omtrent bepaalde onderwerpen, en/of andere diensten die worden aangeboden via de online omgeving, al dan niet gecombineerd met fysieke trainingen over diverse onderwerpen, waar de opdrachtgever (in het geval van een abonnement) toegang tot kan verkrijgen.
Het Online Boekingssysteem is een systeem op de website van KS dat het mogelijk maakt om online open trainingen te boeken voor zakelijke klanten.

2. Toepasselijkheid

Een door KS uitgebrachte offerte vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. KS is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke overeenkomst blijkt.
De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat KS de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Gedragsregels trainingen

 • Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.
 • Van aanwezige leidinggevende(n) namens de opdrachtgever wordt zowel tijdens als na de training een proactieve houding verwacht bij het ondersteunen van de deelnemers.
 • Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden.
 • De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende training.
 • KS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.

4. Keuze van de trainingslocatie

 • Om goede resultaten te bereiken moet de trainingslocatie voldoen aan door KS te stellen eisen.
 • Voor branche- en bedrijfstrainingen wordt in onderling overleg een geschikte trainingslocatie gereserveerd.
 • Het wijzigen van de trainingslocatie kan voor de opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

5. Online dienst

 • In het geval de opdrachtgever (een abonnement op) de Online Dienst afneemt, zal KS de opdrachtgever na ontvangst van de overeengekomen (maandelijkse abonnements-) vergoeding de codes en instructies verstrekken om op deze Online Dienst in te kunnen loggen. De opdrachtgever zal deze codes en instructies zorgvuldig bewaren en in geen geval aan derden verstrekken.
 • Enkel werknemers van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf zijn gerechtigd om in te loggen op de Online Dienst. Inlogcodes zijn persoonsgebonden en niet uitwisselbaar. De opdrachtgever en/of werknemer zal in geen enkel geval derden die niet behoren tot de organisatie van de opdrachtgever op welke wijze dan ook toegang verlenen tot de Online Dienst of de daarin geplaatste content en berichtgeving.
 • Er kan te allen tijde worden besloten om content en berichtgeving van de Online Dienst te verwijderen, te wijzigen of in een ander format om te zetten. KS is in dat geval niet gehouden om enige kosten of schade te vergoeden.
 • Het kan voorkomen dat de Online Dienst niet te bereiken is, bijvoorbeeld door onderhoud of storingen. KS is in dat geval niet gehouden om enige kosten of schade te vergoeden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Enkel indien de Online Dienst in een maand langer dan drie dagen niet bereikbaar is, kan KS besluiten (maar is daartoe in geen geval verplicht) om ten hoogste naar rato het abonnementsgeld voor de betreffende periode geheel of gedeeltelijk te restitueren.
 • KS is te allen tijde gerechtigd om de opdrachtgever onmiddellijk de toegang te ontzeggen tot deze digitale Online Dienst in het geval de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden of enige nadere overeenkomst tussen partijen. KS is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige kosten of schade.
 • Voor zover in het kader van de Online Dienst tevens trainingen worden verzorgd zijn de artikelen 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing op het trainingsgedeelte van de Online Dienst.

6. Duur en beëindiging abonnement Online Dienst

 • Tenzij daar met de opdrachtgever andere afspraken over worden gemaakt, worden overeenkomsten (abonnementen) ten aanzien van de Online Dienst aangegaan voor één jaar. Na het einde van de looptijd zal de overeenkomst automatisch worden verlengd met eenzelfde periode, tenzij één van beide partijen de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor het einde van deze termijn schriftelijk opzegt.
 • Voorts is KS gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de opdrachtgever de toegang tot de Online Dienst te ontzeggen zodra opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt, zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zodra met de liquidatie van de opdrachtgever wordt aangevangen of ten aanzien van de opdrachtgever een ontbindingsbesluit is genomen.
 • In het geval KS besluit om op enig moment de Online Dienst niet langer aan te bieden, bijvoorbeeld omdat deze niet meer rendabel is of te veel tijd vergt, is zij gerechtigd om de overeenkomst met (het abonnement van) de opdrachtgever op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever ontvangt in dat geval naar rato het abonnementsgeld van de resterende maanden retour.
 • In het geval KS of de opdrachtgever overgaan tot beëindiging van de overeenkomst op grond van sub a, b of c, zijn zij niet gehouden om enige kosten of schade te vergoeden aan de andere partij.

7. Prijzen

Voor alle trainingen en overige werkzaamheden van KS en voor (het abonnement op) de Online Dienst worden de prijzen in rekening gebracht conform de overeenkomst. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.
KS doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. Het kan echter voorkomen dat prijzen onjuist worden weergegeven. Alle in de offerte en in de online boekingssysteem genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van voorprogrammeer-, typefouten, en andere onjuistheden.

8. Accommodatie- en verblijfskosten

De kosten van de accommodatie waar trainingen van KS plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer van KS, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de overeenkomst.

9. Betalingsvoorwaarden trainingen

 • KS zal steeds voorafgaand aan het geven van de training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van de opdrachtgever betaling van de kosten van de training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfskosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie.
 • Alle facturen van KS zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door de opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van door de opdrachtgever af te nemen andere dienst van KS waarop de betreffende factuur betrekking heeft. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden.

10. Betalingsvoorwaarden Online Dienst

 • Ten aanzien van de Online Dienst geldt dat de opdrachtgever maandelijks vooraf de vergoeding voor toegang tot de Online Dienst voor de overeengekomen abonnementsperiode betaalt, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt.
 • Alle facturen van KS ten aanzien van de Online Dienst zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door de opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn.
 • De klant dient aan KS de verschuldigde bedragen als gevolg van een online boeking te voldoen op de betalingswijze, zoals vermeld op het Online Boekingssyteem op de website.

11. Betalingsvoorwaarden algemeen

 • Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van KS. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KS ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking.
 • Indien en zodra de opdrachtgever de hierboven onder 9 b en 10 b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door KS noodzakelijk is.
 • Indien en zodra de opdrachtgever als hierboven onder b bedoeld in verzuim is, heeft KS het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder nadere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door KS te maken, komen steeds voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door de opdrachtgever verschuldigd zijn zodra KS als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 160,00 bedragen, onverminderd het recht van KS om een hoger bedrag ter zake van buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.
 • Indien en zodra de opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van KS per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van KS op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door de opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder c bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
 • Indien en zodra de opdrachtgever als hierboven onder b bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van KS op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt de opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 8 sub a en b, 9 sub a en b en 10 sub a tot en met d van overeenkomstig toepassing zijn.

12. Annulering training

Indien de opdrachtgever de training annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden KS alle overeengekomen vergoedingen te voldoen.

13. Annulering training bij overmacht

Het in artikel 12 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt KS echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande training deel te nemen aan een zelfde training, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met KS een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een bedrijfstraining, voor zover KS een dergelijke datum beschikbaar heeft.

14. Annulering van nader in te vullen trainingen

Indien de opdrachtgever met KS overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen trainingen en/of andere werkzaamheden af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen trainingen en/of andere werkzaamheden afgenomen.

15. Gedeeltelijke deelname training

 • Deelnemers die tijdens een training niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale trainings- en verblijfkosten verschuldigd.
 • Indien een deelnemer aan een open training deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de training voortijdig te onderbreken, blijft de opdrachtgever het volledige trainingsbedrag verschuldigd. In overleg met KS en uitsluitend tegen een door KS op te geven vergoeding, kan de deelnemer aan een vervangende training, indien beschikbaar, of, indien van toepassing, aan een deel daarvan deelnemen. De vergoeding voornoemd komt ten laste van de opdrachtgever.

16. Aansprakelijkheid

 • KS zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan KS opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door KS geleverde dienst.
 • De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan KS ter beschikking gestelde gegevens. KS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 • KS is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan KS toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 • De maximale aansprakelijkheid van KS voor trainingen of overige werkzaamheden is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van KS in de periode van 1 maand voorafgaande aan de tekortkoming van KS.
 • De maximale aansprakelijkheid van KS ten aanzien van (een abonnement op) de Online Dienst is beperkt tot de hoogte van de abonnementsvergoeding (exclusief omzetbelasting) naar rato bedongen voor de periode van 1 maand voorafgaande aan de tekortkoming van KS.
 • Voor de in dit artikel bedoelde bedragen zal de volledige schadevergoeding evenwel nimmer meer dan EUR 25.000,00 bedragen en worden verminderd met de door de opdrachtgever bedongen en door KS verleende crediteringen.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij KS heeft gemeld.
 • KS is niet aansprakelijk voor de schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van de (Online) diensten.
 • De in artikelen 16.d t/m 16.f bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KS.

17. Verjaring

Elke vordering op KS verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

18. Werkmateriaal

De kosten van al het werkmateriaal zijn begrepen in de kosten van de training die de opdrachtgever afneemt.

19. Intellectuele Eigendomsrechten

 • De opdrachtgever erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten en know-how) op de door KS aangeboden trainingen, de overige door KS verrichte werkzaamheden, de (content van de) Online Dienst en het werkmateriaal exclusief toekomen aan Rotate B.V. of haar partners.
 • KS verleent ten aanzien van de trainingen enkel een gebruiksrecht voor het gebruik van het werkmateriaal in het kader van de training maar het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het werkmateriaal op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KS. Ook het (digitaal of in papieren vorm) verveelvoudigen van het werkmateriaal binnen de organisatie van de opdrachtgever en/of de deelnemer is niet toegestaan. Onder werkmateriaal wordt in deze overeenkomst verstaan alle zaken die in het kader van de training aan opdrachtnemer en/of de deelnemer (digitaal en/of in papieren vorm) ter beschikking zijn gesteld, zoals presentaties, hand-outs, werkboeken, artikelen, overzichten, folders en brochures, inclusief alle teksten en afbeeldingen die hierin zijn opgenomen.
 • KS verleent ten aanzien van de Online Dienst enkel een gebruiksrecht om de content via de online omgeving te openen en op een digital device (zoals een computer, smartphone of tablet) weer te geven. Het opslaan, afdrukken of op enige andere wijze openbaar maken en/of (digitaal of in papieren vorm) verveelvoudigen van de content, al dan niet binnen de organisatie van de opdrachtgever, is niet toegestaan.
 • Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, aan KS een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000,00 per gebeurtenis waarbij KS het recht voorbehoud om vergoeding van de daadwerkelijk door dit handelen geleden schade te vorderen.

20. Geheimhouding

Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen KS en de opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan KS verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

21. Geschillen

 • Alle geschillen tussen KS en de opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen, ook in kort geding, worden berecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Op alle overeenkomsten met KS zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn.
 • Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van KS van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van KS steeds prevaleren boven de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

22. Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is KS gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

USP 1

……..

USP 1

……..

USP 1

……..

USP 1

……..